I. Úvodní ustanovení

 1. Revolgy Business Solutions s.r.o., se sídlem Praha 1, Klimetská 1, IČ: 25082159, DIČ: CZ25082159, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48026, (dále také „Poskytovatel“) je podnikatelem - obchodní společností založenou podle českého právního řádu, jejímž předmětem podnikání je poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků a zprostředkování obchodu a služeb.
 2. Poskytovatel, vedle poskytování Služeb Revolgy, je na základě právního vztahu k Třetím Stranám oprávněn zprostředkovávat svým zákazníkům služby těchto Třetích Stran.
 3. Vztah Poskytovatele a Zákazníka se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále rovněž „Podmínky“), pokud se Poskytovatel a Zákazník v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak.
 4. Tyto Všeobecné smluvní podmínky se vztahují na (i) veškeré zprostředkování Služeb Třetích Stran Poskytovatelem Zákazníkovi a na (ii) poskytování Služeb Revolgy Poskytovatelem Zákazníkovi.
 5. Poskytovatel není provozovatelem ani poskytovatelem samotných Služeb Třetích Stran. Podmínky užívání Služeb Třetích Stran a další související práva a povinnosti jsou upraveny samostatným právním vztahem mezi Zákazníkem a Třetí Stranou, která příslušnou Službu Třetích Stran poskytuje či provozuje.

II. Definice pojmů

obsažených v této smlouvě (pokud není výslovně uvedeno jinak):

 1. Poskytovatel. Poskytovatelem je obchodní společnost Revolgy Business Solutions s.r.o., se sídlem Praha 1, Klimetská 1, IČ: 25082159, DIČ: CZ25082159, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48026.
 2. Zákazník. Zákazníkem je uživatel Služeb Třetích Stran nebo/a Služeb Revolgy na základě smluvního vztahu s Poskytovatelem.
 3. Třetí Strana. Třetí Stranou je jakýkoli subjekt odlišný od Poskytovatele a Zákazníka.
 4. Smluvní strany. Smluvními stranami jsou Poskytovatel a Zákazník.
 5. Služby Třetích Stran. Službami Třetích Stran se rozumí služby poskytované Třetí Stranou, které Poskytovatel na základě právního vztahu s Třetí Stranou zprostředkovává Zákazníkovi. Bližší specifikace jednotlivých Služeb Třetích Stran je uvedena na internetových stránkách Poskytovatele cloud.revolgy.com.
 6. Služby Revolgy. Službami Revolgy se rozumí služby provozované a poskytované přímo Poskytovatelem (tj. nezprostředkovaně)
 7. Užívání Služeb. Užíváním Služeb se rozumí veškeré činnosti Zákazníka přímo související se Službami Třetích Stran nebo Službami Revolgy.
 8. Osobní údaje. Osobní údaje v této smlouvě mají význam, který je jim připisován ve směrnici EU. Strany uznávají a souhlasí s tím, že zákony o ochraně osobních údajů se vztahují na zpracování osobních zákaznických dat., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 9. Směrnicí EU se rozumí směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/EC o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a s volným pohybem těchto údajů.
 10. Smlouva. Smlouvou je smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, jejímž předmětem je zprostředkování Služeb Třetích Stran a/nebo poskytnutí Služeb Revolgy za účelem stanovení práv a povinností Smluvních stran. Smlouva může být uzavřena jak v listinné podobě, tak online nebo na základě objednávky služeb a akceptace objednávky Poskytovatelem.
 11. Podmínky. Podmínkami jsou tyto všeobecné smluvní podmínky Revolgy Business Solutions s.r.o.
 12. Smluvní Podmínky Třetích Stran. Smluvními Podmínkami Třetích Stran se rozumí/jsou podmínky vyplývající z právního vztahu mezi Zákazníkem a Třetí Stranou, která příslušnou Službu Třetích Stran poskytuje či provozuje. Smluvní Podmínky Třetích Stran má Zákazník možnost získat u příslušných poskytovatelů/provozovatelů Služeb Třetích Stran, pokud na ně Poskytovatel neodkazuje přímo na svých internetových stránkách cloud.revolgy.cz.

III. Předmět Smlouvy

 1. Poskytovatel se zavazuje zajistit Zákazníkovi přístup ke Službám Třetích Stran a/nebo poskytovat Zákazníkovi Služby Revolgy, a to v rozsahu dle Smlouvy a Zákazník se zavazuje za poskytování příslušných služeb či přístup k příslušným službám hradit poplatky dle Smlouvy.

IV.Podmínky užívání Služeb Třetích Stran

 1. Tato část Podmínek (čl. IV.) se vztahuje pouze na užívání Služeb Třetích Stran.
 2. Provozování Služeb Třetích Stran. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel není provozovatelem ani přímým poskytovatelem samotných Služeb Třetích Stran, ale tyto Služby Třetích Stran Zákazníkovi pouze zprostředkovává. Podmínky užívání Služeb Třetích Stran a další s nimi související práva a povinnosti jsou uvedeny ve Smluvních Podmínkách Třetích Stran.
 3. Souhlas se Smluvními Podmínkami Třetích Stran. Zákazník se podpisem Smlouvy zavazuje, že při používání Služeb Třetích Stran bude dodržovat Smluvní Podmínky Služeb Třetích Stran. Zákazník je povinen vyvinout přiměřené úsilí a předcházet zneužití Služeb Třetích Stran neoprávněnými osobami.
 4. Správa a nastavení Služeb Třetích Stran. Veškerou správu a nastavení Služeb Třetích Stran je povinen provádět výhradně Zákazník vlastními prostředky a na vlastní odpovědnost, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Případná technická a provozní podpora bude Zákazníkovi poskytnuta jako některá Služba Revolgy dle aktuálních cen, není-li cena pro příslušnou Službu Revolgy uvedena již ve Smlouvě.
 5. Kvalita a dostupnost Služeb Třetích Stran. Zákazník podpisem Smlouvy bere na vědomí a souhlasí, že za kvalitu a dostupnost Služeb Třetích Stran odpovídá výhradně příslušný poskytovatel/provozovatel Služeb Třetích Stran, není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. Kvalita a dostupnost Služeb Třetích Stran a způsob řešení a nároků vyplývajících z odpovědnosti za vady Služeb Třetích Stran se řídí příslušnými Smluvními Podmínkami Služeb Třetích Stran.
 6. Technická podpora. Technická podpora týkající se Služeb Třetích Stran se řídí příslušnými Smluvními Podmínkami Služeb Třetích Stran. Poskytovatel není povinen poskytovat Zákazníkovi ani koncovým uživatelům jakoukoliv technickou podporu Služeb Třetích Stran, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
 7. Odpovědnost. Zákazník je povinen zdržet se takového používání Služeb Třetích Stran, které by bylo v rozporu s právním řádem země, ve které má Zákazník, Poskytovatel nebo příslušný poskytovatel/provozovatel Služeb Třetích Stran a popř. jejich dceřiné společnosti svoje sídlo nebo které by zasahovalo do práv nebo oprávněných zájmů třetích osob. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou činností nebo opomenutím poskytovatele/provozovatele Služeb Třetích Stran.

V. Podmínky užívání Služeb Revolgy

 1. Tato část Podmínek (čl. V.) se vztahuje pouze na užívání Služeb Revolgy.
 2. Provozování Služeb Revolgy. Služby Revolgy Poskytovatel poskytuje přímo, tj. vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Poskytovatel splní svou povinnost poskytnout Služby Revolgy provedením služeb v rozsahu dle Smlouvy.
 3. Termín a rozsah provedení Služeb Revolgy. Dohodnuté termíny pro poskytování Služeb Revolgy, jde-li o jednorázovou službu, a jejich rozsah jsou stanoveny ve Smlouvě/Objednávce.
 4. Fakturace Služeb Revolgy. Jedná-li se o poskytování jednorázových Služeb Revolgy, budou účtovány po řádném poskytnutí služeb Poskytovatelem, a to na základě faktury, která obsahuje náležitosti dle těchto Podmínek, vystavené Poskytovatelem, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak. Ostatní Služby Revolgy budou účtovány standardně dle čl. VII. těchto Podmínek.

VI. Společné podmínky Užívání Služeb

 1. Součinnost. Poskytovatel a Zákazník jsou povinni poskytovat si navzájem veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu Smlouvy. Zejména jsou povinni si bez zbytečného odkladu sdělovat veškeré významné skutečnosti, které mohou mít vliv na plnění podle Smlouvy, na počet účtů koncových uživatelů a technické okolnosti související s přístupem ke Službám Třetích Stran, nebo Službám Revolgy, je-li to s ohledem na jejich charakter možné.
 2. Užívání Služeb v rozporu s právními předpisy. Zákazník je povinen zdržet se Užívání Služeb, které by bylo v rozporu s právním řádem České republiky. Zákazník je povinen vyvinout přiměřené úsilí a předcházet zneužití Služeb Třetích Stran či Služeb Revolgy neoprávněnými osobami.
 3. Odpovědnost za škodu. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k rozsahu a povaze poskytovaných služeb, okolnostem, za kterých byla uzavřena Smlouva, postavení Smluvních stran a možné výši škody, je odpovědnost za škodu v případě vzniku nároku na náhradu škody omezena do výše plateb Zákazníka za Služby Třetích Stran či Služby Revolgy v uplynulých 12 měsících.
 4. Obecné Závazky Zákazníka. Zákazník se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:

  a) pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel v souvislosti s plněním dle Smlouvy jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli, a vyvine veškeré úsilí, aby nedošlo z tohoto důvodu ke škodě.

  b) nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Služby Třetích Stran nebo Služby Revolgy (nebo sítě a servery, na kterých jsou provozovány Služby Třetích Stran nebo Služby Revolgy).

VII. Fakturace a platba

 1. Cena Služeb Třetích Stran a Služeb Revolgy. Veškeré poplatky za Užívání Služeb jsou stanoveny ve Smlouvě nebo závazné objednávce. V případě, že poplatky nejsou stanoveny ve Smlouvě nebo objednávce, budou všechny služby zpoplatněny podle aktuálních cen uvedených na webových stránkách cloud.revolgy.cz. Zákazník je povinen poplatky hradit v plné výši dle Smlouvy nebo aktuálních cen služeb, pokud se Smluvní strany ve Smlouvě nedohodnou jinak.
 2. Platební podmínky. Všechny platby jsou splatné v měně, která je uvedena na objednávce nebo na faktuře. Zákazník za služby zaplatí jedním z níže uvedených způsobů:

  a) Kreditní nebo debetní karta. V případě, že Zákazník zvolí možnost platby kreditní kartou, debetní kartou nebo jiným způsobem platby, jsou poplatky za Služby dle Smlouvy splatné na konci měsíce, během kterého Zákazník příslušné služby využíval. Pokud Poskytovatel neobdrží platbu do 5 dnů od pokusu o stržení z kreditní nebo debetní karty Zákazníka, budou poplatky považovány za neuhrazené.

  b) Platby bankovním převodem. Poskytovatel může podle svého uvážení, umožnit Zákazníkovi platit za Služby bankovním převodem. Pokud se Zákazník rozhodne platit bankovním převodem, musí zaplatit za Služby ve lhůtě 21 dnů ode dne vystavení příslušné faktury, zaslané Poskytovatelem Zákazníkovi. Platby jsou považovány po splatnosti ihned v případě, že zákazník nezaplatí do 21 dnů ode dne vystavení faktury.

  c) Jiné způsoby platby. Zákazník může zvolit i jiný způsob platby na základě dohody s Poskytovatelem.

 3. Prodlení s úhradou plateb. Ocitne-li se Zákazník v prodlení s úhradou plateb dle Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn požadovat po Zákazníkovi úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky od data splatnosti až do plného uhrazení dlužné částky. Zákazník v takovém případě odpovídá za veškeré přiměřené náklady (včetně poplatků za právní zastoupení), které vzniknou Poskytovateli při inkasování těchto neuhrazených částek.
 4. Pozastavení služeb z důvodu prodlení. V případě prodlení Zákazníka s platbou je Poskytovatel oprávněn pozastavit přístup Zákazníkovi ke Službám Třetích Stran nebo Vlastním Službám, a to za těchto podmínek:

  a) Automatické pozastavení. Neuhrazené poplatky musí zákazník splatit Poskytovateli do 30 dnů. Pokud Zákazník nezaplatí Poskytovateli neuhrazené poplatky do třiceti dnů od data splatnosti, Poskytovatel Zákazníkovi automaticky pozastaví užívání Služeb Revolgy nebo Služeb Třetích Stran. Toto pozastavení potrvá, dokud Zákazník nezaplatí Poskytovateli všechny dlužné poplatky.

  b) Obnovení služeb. Poskytovatel je povinen zřídit přístup ke zvoleným Službám nejpozději následující pracovní den po připsání celé dlužné částky na účet Poskytovatele. O zřízení přístupu ke zvoleným Službám bude Poskytovatel Zákazníka informovat elektronickou cestou odesláním zprávy na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě nebo v objednávce.

  c) Pokud je Zákazník v prodlení s úhradou poplatků po dobu delší než 60 (šedesát) dní, může Poskytovatel odstoupit od Smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení Zákazníkem. Tím nejsou dotčeny nároky Poskytovatele na úhradu dlužných částek a popř. další nároky související s prodlením Zákazníka.

 5. Daně. Placení všech příslušných daní je na zodpovědnosti Zákazníka a nelze snižovat o tyto částky platby Poskytovateli za poskytnuté služby. Je-li Poskytovatel povinen inkasovat nebo platit daň, bude tato daň fakturována Zákazníkovi, pokud Zákazník neposkytne Poskytovateli platné osvědčení o osvobození od daně schválené příslušným finančním úřadem. Je-li Zákazník povinen na základě právních předpisů odečíst od svých plateb Poskytovateli daň, musí Poskytovateli předložit daňový doklad nebo jiné doklady k tomu opravňující.

VIII. Ochrana osobních údajů a ochrana důvěrných informací

 1. Ochrana osobních údajů. Předá-li v souvislosti s plněním Smlouvy Zákazník Poskytovateli jakékoliv Osobní údaje, chrání Poskytovatel Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob. Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům Zákazníka a jednotlivých uživatelů a tyto údaje použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.
 2. Omezení nakládání s údaji. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení Zákazníka zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat poskytnuté Osobních údaje způsobem, který by byl v rozporu s těmito Podmínkami nebo Smlouvou.
 3. Zpracování osobních údajů. Dojde-li v souvislosti se Smlouvou k předání Osobních údajů Poskytovateli, bere Zákazník na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat a shromažďovat Osobní údaje pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování služeb dle Smlouvy) a pro statistické účely.
 4. Souhlas Zákazníka se zpracováním Osobních údajů. Dochází-li k předání Osobních údajů dle této Smlouvy Poskytovateli, uzavřením Smlouvy uděluje Zákazník v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/EC o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a s volným pohybem těchto údajů, souhlas se zpracováním Osobních údajů poskytnutých dle Smlouvy Poskytovateli jako správci, za účelem plnění povinností dle Smlouvy.
 5. Doba udělení souhlasu. Zákazník uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním Osobních údajů na dobu 10 (deseti) let, resp. do úplného vypořádání práv a povinností vyplývajících z Užívání Služeb, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele zpracovávat Osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.
 6. Zpracování Osobních údajů Třetími Stranami. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zpracování Osobních údajů vložených Zákazníkem nebo jeho jménem do Služeb Třetích Stran. Veškeré zpracování Osobních údajů zpracovávaných Zákazníkem prostřednictvím Služeb Třetích Stran, bude-li k němu na základě Smlouvy docházet, se řídí podmínkami zpracování osobních údajů příslušné Třetí Strany. Zákazník je povinen se před poskytnutím osobních údajů s podmínkami zpracování osobních údajů Třetích Stran včas seznámit a stejnou povinnost uložit všem uživatelům Služeb v rámci Zákazníkovi domény.
 7. Přístup k Osobním údajům v rámci Vlastních Služeb a Služeb Třetích Stran. Zákazník nese plnou odpovědnost za zabezpečení nastavení přístupu k jím vloženému obsahu v rámci užívání Vlastních Služeb a Služeb Třetích Stran.
 8. Ochrana důvěrných informací. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s plněním Smlouvy dozví, a to bez ohledu na formu v jaké jsou takové informace druhé straně zpřístupněny, pokud jsou jednou ze Smluvních stran označeny jako důvěrné nebo pokud ze zákona nebo z povahy informací je možné se domnívat, že strana, která takové informace zpřístupnila, má zájem na jejich utajení (důvěrné informace). Stejná ochrana se vztahuje na informace obchodní povahy, jako jsou např. ceny, podmínky plnění, existence smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, samotný obsah Smlouvy, marketingové nebo obchodní informace Poskytovatele, které nejsou určeny veřejnosti. Ochranu naopak nepožívají informace, které v době jejich poskytnutí jsou veřejně známé nebo se staly známými bez porušení povinnosti mlčenlivosti podle Smlouvy, nebo které Poskytovatel předal Třetí Straně za účelem plnění povinností podle Smlouvy.
 9. Zánik ochrany Osobních údajů a důvěrných informací. V případě zániku Smlouvy jsou Smluvní strany povinny, budou-li o to druhou Smluvní stranou požádány, vrátit nebo zničit veškeré Osobní údaje a informace dle čl. X odst. 8 těchto Podmínek týkající se druhé Smluvní strany (s výjimkou informací, které jsou strany povinny uchovávat na základě příslušných právních předpisů).

IX. Souhlas s podmínkami

 1. Souhlas s Podmínkami. Zákazník a každý z uživatelů Zákazníka (tj. koncový uživatel příslušné služby) je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmito Podmínkami. Souhlas, vedle uzavření Smlouvy, je rovněž vyjádřen fakticky tím, že Zákazník popř. přímo uživatel Zákazníka začne používat jakoukoli z Služeb Revolgy nebo jakoukoliv Službu Třetí Strany. Pokud Zákazník nebo uživatel Zákazníka s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.
 2. Změny a účinnost změn Podmínek.

  a) Změny podmínek. Poskytovatel je oprávněn provádět obchodně přiměřené změny obsahu těchto Podmínek. Návrh změny Podmínek sdělí Poskytovatel Zákazníkovi.

  b) Účinnost změn Podmínek. Ve vztahu k zákazníkovi, který uzavřel Smlouvu na dobu určitou, nenabudou změny Podmínek účinnosti před skončením doby, na kterou Smlouva byla uzavřena. V případě, že dojde k prodloužení účinnosti Smlouvy na dobu určitou, nabudou změny Podmínek účinnosti následujícím dnem po dni, kdy měla původní účinnost Smlouvy skončit. Ve vztahu k Zákazníkovi, který uzavřel Smlouvu na dobu neurčitou, nabývají změny těchto Podmínek účinnosti nejdříve k počátku nového zúčtovacího období. Ve vztahu ke každému Zákazníkovi nabývají změny účinnosti pouze v případě, že Zákazník s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Zákazníka se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Podmínek nebo pokračování v užívání Služeb ze strany Zákazníka i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Zákazník se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se Užívání Služeb po nabytí účinnosti změny Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Poskytovatelem, avšak nejdříve 15. dnem po jejich zveřejnění na internetových stránkách Poskytovatele.

X. Platnost a účinnost Smlouvy

 1. Účinnost Smlouvy. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, uzavírá se na dobu neurčitou.
 2. Ukončení Smlouvy. Smlouvu lze vypovědět pouze ke konci určeného období za podmínky, že výpověď bude druhé Smluvní straně prokazatelně doručena nejpozději 15 dní přede dnem uplynutí příslušného období.
 3. Odstoupení od Smlouvy. Kterákoliv Smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě, že se druhá Smluvní strana dopustila porušení Smlouvy podstatným způsobem. Za porušení smlouvy podstatným způsobem Zákazníkem se považuje zejména porušení povinnosti podle čl. VI.2, čl. VI.4 písm. b) a čl. IV.7 těchto Podmínek, podstatné porušení Smluvních Podmínek Třetích Stran v případě užívání Služeb Třetích Stran, a dále prodlení s úhradou služeb dle Smlouvy delší než 30 dnů. Za porušení Smlouvy podstatným způsobem Poskytovatelem se považuje zejména porušení povinnosti podle čl. III.1 a čl. VIII.8 těchto Podmínek.
 4. Poskytovatel je od Smlouvy oprávněn s okamžitou platností odstoupit

  a) v případě, že proti Zákazníkovi je zahájeno insolvenční řízení podle příslušných právních předpisů,

  b) dojde k zániku smlouvy mezi Zákazníkem a Třetí Stranou, je-li předmětem Smlouvy zprostředkování Služeb třetí Strany, která je nezbytnou podmínkou pro užívání Služeb Třetích Stran Zákazníkem. Tato podmínka se nevztahuje na užívání Vlastních Služeb.

 5. Smluvní strana je povinna odstoupení od Smlouvy písemně oznámit druhé Smluvní straně. V oznámení odstoupení od Smlouvy musí být uveden důvod, pro který Smluvní strana od Smlouvy odstupuje, a odkaz na příslušné ustanovení Smlouvy (popř. Podmínek), jinak je odstoupení neplatné. Odstoupením od smlouvy Smlouva zaniká dnem doručení oznámení druhé Smluvní straně.

XI. Obecná ustanovení

 1. Úprava sazeb. Pro nové smluvní období budou platit vždy ceny/sazby dle aktuálních cen služeb účinného v době začátku nového smluvního období, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
 2. Změna parametrů Služeb. Zákazník může online prostřednictvím Customer Portalu, umožňuje-li to systém Poskytovatele, rozšířit některé parametry Služby Revolgy nebo Služby Třetích Stran. Takováto změna bude považována za změnu Smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Komunikace. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Zákazníkem může být uskutečňována buď písemně nebo emailem. Komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Zákazníkům může být Poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele (například v případě oznámení změny těchto Podmínek). Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma. Ústní komunikace mezi Poskytovatelem či Zákazníkem se může uskutečňovat prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím obdobných služeb umožňujících dálkový přenos hlasu.
 2. Rozhodné právo a kolizní normy. Tyto Podmínky a Smlouva, jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Poskytovatelem a Zákazníkem na straně druhé v souvislosti s plněním Smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.
 3. Řešení sporů. Veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou s konečnou platností rozhodnuty v soudním řízení před obecnými soudy České republiky.
 4. Jazyková verze. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.
 5. Salvátorská klauzule. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.
 6. Účinnost. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2016.